هاله نور اطراف لامپ ها را باید به خطاهای چشمی نسبت داد. این پدیده به علت خطای کروی اتفاق می افتد .  خطای کروی یکی از خطاهای بصری انسان است . در روز ، مردمک چشم تنگ می شود تا نور کمتری با عدسی چشم برخورد کند.  در شب مردمک چشم گشاد می شود تا نور بیشتری را وارد کند. خطای کروی زمانی افزایش می یابد که مردمک چشم کاملا باز شود. پدیده ای که در شب و در نور کم رخ می دهد. پرتوهایی که از لبه عدسی چشم می گذرند ، به علت خطای کروی عدسی چشم ، در فاصله ای دورتر از پرتو هایی که از مرکز مردمک گذشته اند ، کانونی می شوند.